תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים- לאתר ” “travelarad.co.ilשבבעלותה ובניהולה של החברה הכלכלית לערד בע”מ, ח.פ. 511288730, כתובת למשלוח דואר: חן 34, מרכז מסחרי, בנין שיא, קומה א’, ערד, בדוא”ל:eli@kalkalit-arad.co.il 

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב לפני השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל שירות אחר. 

  1. כללי:
   1. השימוש בשירותים, כהגדרתם להלן – של החברה, כהגדרתה להלן, וכן שימוש, כניסה, התחברות לאתר, כהגדרתה להלן, והזמנת מוצר דרכו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר  ולשירותים, כהגדרתם להלן, או המוצרים, כהגדרתם להלן, שהזמנת באמצעות שירותי האתר– ואלה יחייבו אותך.
   2. כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי השימוש“) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. 
 • הגדרות
 • החברה” – החברה הכלכלית לערד בע”מ.
 • הצדדים” – החברה והמשתמש, כהגדרתם לעיל ולהלן. 
   1. “האתר” – ” “travelarad.co.ilו/או עובדי החברה, נציגיה, מנהל האתר, ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם החברה או האתר.
   2. המשתמש” או “המשתמשים” – משתמשי הקצה הגולשים באתר, מזמינים מהם מוצרים שונים, ומשתמשים ביתר שירותי האתר, כהגדרתם להלן.
 • השירותים” – כפי שיפורטו בהרחבה בסעיף 3 להלן, וכן כל שירות שקיים במועד פרסום תנאי שימוש אלו ובין אם יתווסף ו/או יתעדכן בעתיד, והכל כפי שיפורט בהרחבה בהסכם השירותים, כהגדרתו להלן.  
 • שירותים המוצעים על ידי החברה
 • החברה תפרסם באתר מידע לגבי עסקי תיירות (להלן: “העסקים“) הפועלים בגבולות העיר ערד, לרבות מידע אודות העסק, דרכי התקשרות, כתובות, שעות פעילות, פעילויות שונות שמקיים וכיוצ”ב, והכל על בסיס מידע ו/או תמונות שיועברו על ידי העסקים לחברה. עסקים המעוניינים להירשם לשירות זה, יידרשו לפנות באופן ישיר לחברה ולמלא טופס לא מקוון. לחברה שיקול דעת בלעדי להחליט אילו עסקים לפרסם.
 • החברה תפרסם באתר, מכירת כרטיסים לפעילויות שונות, כגון סדנאות וסיורים המופעלים באמצעות החברה בעצמה, ולעיתים בשיתוף עם העסקים, בין חלקם ובין כולם, וכן כל מוצר אחר שתציג למכירה בעתיד במסגרת האתר ו/או החברה (להלן: “המוצרים“). 
 • יכול והאתר יכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם בבעלות החברה ו/או מופעלים על ידה. יובהר כי לחברה אין כל קשר לאתרים אלו ו/או לבעלי האתר ו/או לקישורים האמורים ו/או לתקינותם. החברה לא תישא בכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרמו למשתמש עקב שימוש בקישורים ו/או באתרים אלו.
 • תשלומים
   1. החברה תעשה שימוש בספקים וצדדים שלישיים אחרים, כגון SUMIT, עבור סליקת האשראי לצורך ביצוע התשלומים בפועל על ידי המשתמש עבור המוצרים (להלן: “הספקים“). 
  1. מדיניות ביטולים 
 • המשתמש יהא רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
 1. מדיניות פרטיות

החברה תעשה שימוש במידע של המשתמש בהתאם למדיניות הפרטיות שלה. בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש הוא נותן את הסכמתו גם למדיניות הפרטיות.

 • זכויות יוצרים 
   1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסמים באתר הינם בבעלות החברה, והם מוגנים על-פי כל דין, לרבות, טקסט, כותרות, קובץ וידיאו, קובץ קול, גרפיקה, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
   2. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
   3. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים באתר ו/או באפליקציה אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית, אלא אם התקבל אישור בכתב מהחברה לעשות שימוש בחומריה.
 • אחריות
   1. המידע באתר, ניתן AS IS והחברה אינה מתחייבת לדיוקו או נכונותו.
   2. חלק מהתוכן מועבר לחברה על יד צדדים שלישיים לצורך הזנה בלבד ומפורסם ללא בדיקה מקדימה.
   3. בין היתר, האתר הינו פלטפורמה אינפורמטיבית הנועדה לשימושים של המשתמשים. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לתכנים ו/או לנכונותם ו/או אתרים מקושרים ו/או לזמינות העסקים ו/או אופן מתן השירותים על ידם.
   4. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו למשתמש עקב השימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף. 
 • החברה אינה מבטיחה את איכותם של הספקים ואינה אחראית לפעילותם התקינה ו/או השוטפת של הספקים. החברה תהיה פטורה מכל נזק אשר ייגרם למשתמשים בקשר עם עסקאות המבוצעות בעזרתם של הספקים. 
   1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. החברה לא תישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
 • עדכון תנאי ההתקשרות
   1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי שימוש אלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לתת הודעה מראש והמשתמש נדרש לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת.
 • מקום השיפוט
  1. הצדדים מסכימים, כי כל סכסוך או מחלוקת בדבר ביצועו של תנאי שימוש אלו זה או פרשנותם יידונו בישיבת גישור אחת ויחידה בפני מגשר מוסכם על הצדדים, ובהיעדר הצלחתו ליישב את המחלוקת  – יתמנה בורר מוסכם שיכריע תוך שבוע מיום מינויו. 
  2. מוסכם בזאת כי סמכות הבורר תהיה כפופה להוראות הסכם זה, וכי הבורר יהא רשאי ליתן צווי ביניים וסעדים זמניים אחרים. הבורר לא יהיה כבול בדיני הראיות או בסדרי הדין האזרחי, אך יהיה חייב לפסוק לפי הדין המהותי הנוהג בישראל ולנמק את החלטתו בכתב, תוך 30 ימים מיום מינויו. 
  3. דיוני הגישור והבוררות יתקיימו במרכז הישראלי לגישור ובוררות שליד לשכת עוה״ד בישראל (“המרכז”). בהיעדר הסכמה לזהות המגשר או הבורר תקבע זהותו ע״י המרכז, וזאת תוך 7 ימים, מיום פנה אליו אחד הצדדיים ליישוב הסכסוך.
  4. הצדדים לבוררות יישאו בשכר המגשר ו/או הבורר, בחלקים שווים, אלא אם ייקבע אחרת על ידי הבורר בהחלטתו.
  5. הצדדים יוכלו לערער על פסק הבוררות בפני בורר מכריע אשר יתמנה באותו האופן בו התמנה הבורר ויהיה כפוף לאותה מסגרת נורמטיבית אשר לה היה כפוף הבורר. אף הכרעתו של בורר מכריע זה, תימסר תוך שבוע מיום מינויו.
  6. הסכם זה מהווה גם הסכם בוררות בין הצדדים בהתאם לחוק הבוררות, התשכ”ה-1968.
  7. בכפוף לאמור לעיל, לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית שיורית בכל ענין או מחלוקת הנובעים מהסכם זה, שאינם במסגרת סמכויות הבורר כאמור לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של צד כלשהו לאכוף את זכויותיו בכל לשכת הוצאה לפועל. 

ח\95\1\38
ח\95\1\45